RAY

ENNL

Stedelijke Evenementenruimte.
Gent | 2017 | 210 m²

Foto's: ©️ Jeroen Bal

RAY staat op straat. Een volledige transparante constructie. De ruimtelijke impact is klein. Bijna alsof het er niet is. De zijgevel van de kerk is zichtbaar en tegelijkertijd versterkt het de ritmiek van de Sint-Niklaaskerk en zijn overgerestaureerde zijgevel. Meer groen in het straatbeeld, maar dan hedendaags gecureerd waarbij de mogelijkheden, zowel gevoelsmatig als didactisch (plantentuin of groententuin) oneindig zijn.

De constructie werd opgebouwd in een standaard systeem van serrebouw. Om evidente redenen. Kostprijs, snelheid en beschikbaarheid. Om de (anders misschien banale) serre, te laten opgaan in zijn omgeving, pasten wij een aantal architecturale 'tweaks' toe: De helling van het dak van de glazen orangerie is gebaseerd op dakhelling van de sacristie van de kerk. De orangerie ligt bovendien perfect in lijn met de ‘voorgevel’ van deze sacristie. Het glazen dak van de orangerie sluit dus qua helling ook perfect aan bij de dakhelling van de Sint- Niklaaskerk en de stadshal wat verderop. Een detail, maar met een visuele impact. Zo is het glazen gebouw niet zomaar een ‘gelande’ serre, maar nestelt het zich in zijn omgeving. Vanzelfsprekend.

RAY sluit naadloos aan op het publiek domein. Het is de bedoeling dat het fungeert als openbaar domein, waar mensen vrij aan en af kunnen lopen. Grote schuifpoorten zorgen ervoor dat het gebouw straat wordt, en de straat gebouw. Beschut van de vermaarde Belgische regen.

Nadat RAY ontmanteld wordt, zal het terrein helemaal terug in zijn oorspronkelijke staat gezet kunnen worden, zonder blijvende zichtbare schade. "Het rijsthout dat wij verzamelen: zet het overeind en het is een hut;. trek het omver: daar is het veld weer. Junichiro Tanizaki."

Zoals een vliegtuig of een boot is, is RAY wat het is, evident als een exacte schakel tussen ratio en poëzie, beantwoordend aan de wetmatigheden, en zijn schoonheid ontstaat zogoed als vanzelf.

 

Urban event space.
Gent | 2017 | 210 m²

 

Photos: Frederik Vercruysse, Jeroen Bal

 

Gent Cement

Architectenkrant

Zinkinfo

 

Ray is a completely transparent construction. It is not there. But it is. Standing on the street, seeing and feeling the surroundings, but at the same time feeling a kind of security and comfort. There is a simultaneous connection and disconnection with it’s environment. 

 

The monumental side of the classified church remains completely visible, as asked, but at the same time it reinforces the rhythm of the Sint-Niklaas church and its over-restorated façade. Green in the streets, but in a curated wat, where the possibilities, both emotional and didactic are infinite.

 

The construction was built using a standard system of greenhouse construction. For obvious reasons: cost, speed and availability. In order to integrate the ‘greenhouse’ into its surroundings, we applied a number of architectural ‘tweaks’: The slope of the roof of the glass construction is based on the roof slope of the sacristy of the church. The orangery also stands perfectly in line with the front facade of this sacristy.

 

The glass roof of the greenhouse thus also fits perfectly with the roof slope of the Sint-Niklaaskerk and the city hall (Robbrecht & Daem) a bit further. A detail, but with a visual impact. The glass building is not just a ‘landed’ greenhouse, but it settles in its surroundings. Naturally.

 

RAY seamlessly connects to the public domain. The intention is that it functions as a public domain, where people can walk in and out freely. Large sliding gates ensure that the building becomes street, and the street becomes building. But always sheltered from the famous Belgian rain.

 

After RAY is dismantled, the site will be completely restored to its original state, without any permanent visible damage. “The rice wood that we collect: set it up, and it is a hut. pull it over: there is the field again. Junichiro Tanizaki.”

 

Like a plane or a boat, RAY is what it is, and looks as it is, evident as an exact link between ratio and poetry, responding to the setting, and its beauty is almost self-evident.