Duisbeke

ENNL

Een multi generatief project: Het boerderijmodel Duisbeke

Het project schat de sociale en culturele dimensie van de traditionele boerderij-architectuur naar waarde, in functie van evolutie naar leefbare woongemeenschappen in de toekomst.

Het voorziet hedendaagse woonruimtes voor 4 generaties van één familie die willen samenwonen in een specifieke harmonie:

Grootouders
Ouders (opdrachtgever)
Kinderen
Kleinkinderen

… In een trans generatief project.

Het project is in die zin “prospectivisme”: een mogelijk alternatief, een voor de toekomst valabele mogelijkheid van omgaan met sociaal maatschappelijke noden en evoluties in een samenleving die evolueert naar een maatschappij met een toenemende oudere bevolking en naar een nog grote bewoningsdichtheid in Vlaanderen.

De mogelijkheid bestaat om dit met deze boerderij te organiseren gezien het verdrag van Granada en het feit dat de boerderij opgenomen is in de inventaris “Bouwkundig erfgoed in Oost-Vlaanderen”.

Dergelijke woongemeenschappen vormen mee een alternatief voor de vergrijzing van de bevolking en worden mee een sleutel tot de zorgcultuur van de toekomst, de zorg voor boorlingen en jonge baby's, de zorg voor jongeren, de zorg voor ouderen, de zorg voor werklozen. Deze kunnen een evolutie in de hand werken van ons huidige geforceerde passieve verzorgingssystemen naar evidente actieve verzorgingsstructuren die aan het generatiepact mee een oplossing kunnen bieden.

Waar ouderen nu in serviceflats of rusthuizen worden gedumpt, kunnen ze in kleine familiale leefgemeenschappen, die goed ontworpen en goed georganiseerd zijn, een belangrijke rol vervullen.

Mensen blijven langer in gezondheid leven en zijn ook langer actief. Daarbij worden senioren dan niet als een nieuw soort consumenten, als een nieuwe doelgroep voor de commercie, als afnemers van producten en diensten genomen en als een aantrekkelijk doelgroep voor consumptie.

Waar kinderen vanaf 3 maanden voor een paar jaar in crèches belanden, kunnen ze in een natuurlijke, familiale, pedagogische omgeving opgroeien.

Zelfs hulpbehoevenden kunnen er in een harmonische manier opgenomen worden. Sociaal gezien bestaat er in deze boerderij geen segregatie tussen oud en jong, elk leeft er volgens z'n eigen patroon.

De boerderij was als historisch rurale leefgemeenschap al een perfecte holistische leefgemeenschap. Stedenbouwkundig en architecturaal is de boerderij een duurzame bebouwing met een totale coherentie op het sociale, culturele, agronomische, architecturale en stedenbouwkundige vlak.  Het is een compositie van licht en duisternis, van zien en gezien worden, van geluid en stilte, een psychisch metabolisme. De matrix is gebaseerd op een noodzakelijkheid die de vanzelfsprekendheid van de gebruikswaarde en de belevingswaarde van de ruimte karakteriseert.

A multi generative project: The farm model

 

Group House, Refurbishment.
Mater, 2018, 590 m²

 

Under construction.

 

The project values the social and cultural dimension of traditional farm architecture, in function of evolution towards livable communities in the future. It provides contemporary living spaces for four generations of one family who want to live together in a specific harmony:

 

Grandparents
Parents (client)
Children
Grandchildren

…. In a multi generation project.

 

In this sense, the project is “prospectivism”: a possible alternative, a for the future valid possibility of dealing with social needs and evolutions in a society that evolves towards a society with an increasing older population and towards a still high density of habitation in Flanders.

 

The possibility exists to organize this with this farm in view of the treaty of Granada and the fact that the farm is included in the inventory “Architectural heritage in East Flanders”.

 

Such residential communities are also an alternative to the ageing of the population and become a key to the care culture of the future, care for drillings and young babies, care for young people, care for the elderly, care for the unemployed. These can lead to an evolution from our current forced passive care systems into obvious active care structures that can help to offer a solution to the generation pact.

 

Where older people are now dumped in service flats or nursing homes, they can play an important role in small family communities, which are well designed and well organised.

People live longer in health and are also active for longer. In doing so, senior citizens are not taken as a new kind of consumers, as a new target group for commerce, as buyers of products and services and as an attractive target group for consumption.

 

Where children from 3 months and up end up in crèches for a few years, they can grow up in a natural, family, educational environment.

 

Even those in need of help can be integrated in a harmonious way. From a social point of view, there is no segregation between old and young in this farm, each lives according to his own pattern.

 

As a historically rural community, the farm was already a perfect holistic community. From an urban and architectural point of view, the farm is a sustainable building with total coherence in the social, cultural, agronomic, architectural and urban planning fields.  It is a composition of light and darkness, of seeing and being seen, of sound and silence, a psychological metabolism. The matrix is based on a necessity that characterises the naturalness of the value of use and the experiential value of the space.