ZwartWit

ENNL

Multifunctionele locatie
Gent | 2019 | 767 m²
Klant: MTM Group

Beelden: MTM

Dit project wordt eerder getypeerd door een doorgedreven interne reorganisatie. De bestaande hall werd uitgebreid tot achteraan om een centrale ‘lobby’ naar alle elementen van het gebouw te creëren, en de (nieuwe) mogelijkheid om de eventruimte (links) en het restaurant (rechts) apart te gaan gebruiken. Maar ook de toiletten (die naar boven werden verhuist) en het terras zijn vanuit deze centrale ruimte te bereiken.

Het bestaande motel rechts werd volledig ontdaan van binnenmuren, de open rechthoeke ruimte is ideaal voor een hedendaags restaurant. Grote ramen ruimte geven de ruimte licht, zicht en toegang tot het voorplein, met aan de andere kant een groene (wilde) tuin als buffer naar de omliggende industrie. Een open keuken staat in direct contact met het restaurant.

Het linkerdeel werd eventruimte. Grote opendraaiende ramen geven toegang geven tot een voorplein gericht op de voetbaldagen van KAA Gent. Een grote akoestische openschuivende paneelwand kan de ruimte compleet afsluiten (black box) voor clubavonden, maar ook verdelen in kleinere delen, aangepast aan bezetting en gebruik.

De architectuur van het bestaande gebouw wordt zuiverder en soberder gemaakt de details in gevels en dakranden integraal weg te cementeren. Ook binnenin werden de muren gecementeerd om een sobere basis te creëren. Zaal WIT werd zwart – met een ruw akoestisch spuitplafond in combinatie met (gladde) fijne zwarte details, Restaurant ZWART werd wit, met ook hier bijzondere aandacht voor akoestiek en tactiliteit.

Binnenkort schermt een tuinmuur het terras van de straat af, met een enorme lange straatgevel die een iconisch beeld opwekt.

De sobere (bijna banale) architectuur van het gebouw sluit perfect aan bij de minimalistische invulling. Twee op zichzelf staande entiteiten (restaurant en eventruimte, zwart en wit) die samen een homogeen geheel vormen: een veelzijdige en multifunctionele venue die doet wat het doet/moet.

Multifunctional venue
Gent | 2019 767 m²
Client: MTM Group

 

Photos: MTM

 

This project is characterized by a thorough internal reorganization. The existing hall was extended to create a central ‘lobby’ to all elements of the building, and the (new) possibility to use the event space (left) and the restaurant (right) separately.

 

The existing motel on the right has been completely stripped of interior walls, the open rectangular space is ideal for a contemporary restaurant. Large windows give the space light, visibility and access to the forecourt, with on the other side a green (wild) garden as a buffer to the surrounding industry. An open kitchen is in direct contact with the restaurant.

 

The left part became event space. Large opening windows give access to a forecourt dedicated to the soccer days of KAA Gent. A large acoustic sliding panel wall can close off the space completely (black box) for club nights, but also divide it into smaller parts, adapted to occupation and use.

 

The architecture of the existing building will be made purer and more sober by cementing away all the details in the facades and eaves. The walls were also cemented inside to create a sober base. Room WHITE turned black – with a rough acoustic spray ceiling combined with (smooth) fine black details, Restaurant BLACK turned white, with here too special attention to acoustics and tactility.

 

Soon a garden wall will shield the terrace from the street, with an enormous long street façade that creates an iconic image.

 

The sober (almost banal) architecture of the building fits in perfectly with the minimalist interpretation. Two separate entities (restaurant and event space, black and white) that together form a homogeneous whole: a versatile and multifunctional venue that does what it does.